Recursos i serveis per a una vellesa activa, autònoma i digna

A Barcelona hi viuen prop de 350.000 persones de més de 65 anys, és a dir, una de cada cinc. La ciutat els ofereix un conjunt de recursos, serveis i programes destinats a millorar-ne la qualitat de vida i ajudar-les a mantenir-se actives, conservar l’autonomia i envellir dignament.
En

Salut i cures
Per vetllar per la salut de les persones grans existeixen diversos serveis municipals:
Teleassistència: servei permanent d’atenció telefònica, disponible les 24 hores del dia cada dia de l’any, per tal que les persones grans amb discapacitat o dependència puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i, també, per reduir el risc d’aïllament.
Servei d’Ajuda a Domicili: conjunt de recursos i accions adreçades a les persones que tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària en àmbits com la higiene i la cura, el control de l’alimentació o la medicació, l’ajuda fisicomotriu, la neteja de la llar o els menjars a domicili.
Escola de Salut per a Persones Grans: cicles de xerrades setmanals organitzades als barris que faciliten coneixements bàsics en quatre àrees de salut: alimentació, activitat física, benestar emocional i estimulació cognitiva.
Respir Plus: programa de prestacions econòmiques que busca millorar la qualitat de vida tant de les persones grans que resideixen en domicilis privats i necessiten una cura continuada com de les persones que en tenen cura.

Soledat
L’estratègia “Barcelona contra la soledat” ofereix eines per lluitar contra la soledat no desitjada amb diferents programes