La problemàtica del mercat lliure d’habitatge

Un 40% de les llars catalanes han de realitzar un sobreesforç per tal de pagar el lloguer. És un dels valors més elevats de la Unió Europea, 15 punts percentuals per damunt de la mitjana.

Aquesta situació és especialment greu en el cas de les rendes més baixes, que arriben a destinar entre un 50 i un 60% dels seus ingressos al pagament del lloguer.

Aquestes xifres evidencien clarament que el mercat lliure no pot donar resposta a les necessitats de tota la població i que calen polítiques i accions decidides en favor de l’habitatge social de lloguer si es vol lluitar contra l’exclusió residencial.

Ampliar notícia